Hepatolog

POLiS Clinic

W naszej placówce Polis Clinic porad me­dycz­nych udziela wielu lekarzy spe­cja­li­stów, a wśród nich jest również lekarz hepatolog

Hepatolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń związanych z wątrobą, pęcherzykiem żółciowym i dróg żółciowych. Trudne do wykrycia w ich początkowym stadium, zaburzenia funkcji dróg żółciowych mają zwykle przebieg bezobjawowy, prowadząc z czasem do wielu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, tj. nudności, niestrawność, tzw. „puste odbijania” czy przewlekle zmęczenie, co jednoznacznie jest wskazaniem do wizyty u specjalisty.

Przy uszko­dze­niach wątroby, pojawiają się do­le­gli­wo­ści typu:

 • brak apetytu, a więc i za­uwa­żal­na utrata masy ciała w dość krótkim czasie,
 • brak to­le­ran­cji tłuszczów i alkoholu, wyraźne od­czu­wa­nie pełności po spożyciu posiłku,
 • bóle brzucha ulokowane głównie po prawej stronie
 • wzdęcia, odbijanie się po jedzeniu, nudności.

Przy nie­wy­dol­no­ści wątroby pojawia się także:

 • żółtaczka,
 • po­więk­sze­nie wątroby,
 • żylaki przełyku lub odbytu,
 • obrzęki wokół kostek nóg.

Choroby, które leczy hepatolog to:

 • zapalenie wątroby wywołane przez wirusy A, B, C,
 • stłusz­cze­nie wątroby – wywołane otyłością, za­bu­rze­nia­mi w pra­wi­dło­wej pracy go­spo­dar­ki tłusz­czo­wej, złą dietą, cukrzycą, nad­uży­wa­niem alkoholu,
 • uszko­dze­nie wątroby wywołane lekami.

Lekarz hepatolog w celu prze­pro­wa­dze­nia pełnej diagnozy może zlecić wykonanie szeregu badań krwi oraz moczu.

Pacjenci, którzy posiadają aktualne takie badania, powinni je przed­sta­wić lekarzowi podczas pierwszej wizyty. W naszej placówce przyjmują do­świad­cze­ni spe­cja­li­ści o dłu­go­let­niej praktyce kli­nicz­nej, w tym lekarz hepatolog. Posiadamy pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt medyczny, dzięki któremu pro­wa­dzi­my dia­gno­sty­kę oraz zabiegi chi­rur­gicz­ne. Dodatkowo wy­ko­nu­je­my w sposób kom­plek­so­wy badania la­bo­ra­to­ryj­ne.

logo-polisclinic

Gabinety Spe­cja­li­stycz­ne

ul. A. Mic­kie­wi­cza 26/2, 40-092 Katowice


tel. +48 570 400 540
tel. +48 32 707 11 66
e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy

Szpital

ul. 1 Maja 88 a, 40-240 Katowice


tel. +48 32 707 11 66
tel./fax: 32 255 21 80
tel. kom: +48 515 093 208
​e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Re­je­stra­cja od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 08.00 – 20.00