Dr n. med. ZBIGNIEW CHEŁMICKI
spe­cja­li­sta ginekolog położnik

Absolwent Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach. Spe­cja­li­za­cję w zakresie po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii uzyskał w 1985 r.
Tytuł doktora nauk me­dycz­nych otrzymał w 1988 roku (badania nad stanem hor­mo­nal­nym kobiet cię­żar­nych).

Swoje ponad 20 letnie do­świad­cze­nie i praktykę zdobywał w Klinikach Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii oraz En­do­kry­no­lo­gii Gi­ne­ko­lo­gicz­nej Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. Przez ok. 7 lat obejmował sta­no­wi­sko zastępcy Kie­row­ni­ka Kliniki En­do­kry­no­lo­gii Gi­ne­ko­lo­gicz­nej, zajmując się za­bu­rze­nia­mi hor­mo­nal­ny­mi u kobiet oraz dia­gno­sty­ką nie­płod­no­ści.

Uczestnik licznych staży i kursów za­gra­nicz­nych. Autor ponad 30 pu­bli­ka­cji naukowych z zakresu po­łoż­nic­twa, gi­ne­ko­lo­gii i en­do­kry­no­lo­gii gi­ne­ko­lo­gicz­nej.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

 • Polskiego To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go;
 • Polskiego To­wa­rzy­stwa En­do­kry­no­lo­gicz­ne­go;
 • Mię­dzy­na­ro­do­we­go To­wa­rzy­stwa Infekcji HPV;
 • ESHRE - European Society of Human Re­pro­duc­tion and Em­bry­olo­gy;

Zakres leczenia:

 • Dia­gno­sty­ka i leczenie chorób narządu rodnego (USG do­po­ch­wo­we);
 • Dia­gno­syt­ka i leczenie nie­płod­no­ści (drożność jajowodów, in­se­mi­na­cja do­ma­cicz­na, IVF, ICSI, IMSI)
 • Pro­wa­dze­nie ciąży (USG, KTG);
 • Dia­gno­sty­ka i leczenie zaburzeń hor­mo­nal­nych;
 • Po­rad­nic­two an­ty­kon­cep­cyj­ne;
 • Dia­gno­sty­ka i leczenie chorób szyjki macicy;
 • Dia­gno­sty­ka ul­tra­so­no­gra­ficz­na w po­łoż­nic­twie i gi­ne­ko­lo­gii.
 • Możliwość prze­pro­wa­dze­nia zabiegów la­pa­ro­sko­po­wych i hi­ste­ro­sko­po­wych.

Przyjmuje:

 • Po­nie­dzia­łek 9.00- 14.00
 • Środa 14.00- 20.00
 • Piątek 9.00-13.00
 • Mo­ni­to­ro­wa­nie cyklu co­dzien­nie