Lek. WŁADIMIR MALARENKO
specjalista neurolog

Absolwent Wydziału Le­kar­skie­go Pań­stwo­we­go Instytutu Me­dycz­ne­go im. M. Gorkiego w Doniecku na Ukrainie. Spe­cja­li­za­cję w dzie­dzi­nie neu­ro­lo­gii uzyskał na Klinice Neu­ro­lo­gii Sa­mo­dziel­ne­go Pu­blicz­ne­go Cen­tral­ne­go Szpitala Kli­niczn­ne­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach.

Swoje do­świad­cze­nie zawodowe zdobywał między innymi w In­sty­tu­cie Medycyny Pracy i Chorób Za­wo­do­wych na Oddziale Kli­nicz­nym w Doniecku, w Szpitalu Kli­nicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go na Oddziale Neu­ro­lo­gii w Doniecku, Szpitalu MSWiA w Ka­to­wi­cach, Szpitalu w Pszczynie na Oddziale Neu­ro­lo­gii, Szpitalu Murcki na Oddziale Neu­ro­lo­gii oraz w Cen­tral­nym Szpitalu Kli­nicz­nym Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach na Klinice Neu­ro­lo­gii.

Główne za­in­te­re­so­wa­nia związane z neu­ro­lo­gią, medycyną manualną i aku­punk­tu­rą, w których posiada wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych

  • Polskie To­wa­rzy­stwo Neu­ro­lo­gicz­ne

Zakres leczenia:

  • kon­sul­ta­cja neu­ro­lo­gicz­na dorosłych
  • terapia manualna
  • blokady z wy­ko­rzy­sta­niem leków
  • aku­punk­tu­ra

Przyjmuje:

  • Czwartki od 15.00 - 18.00
  • Wizyty co 30 min.