Dr n. med. ROMAN KACZOR
gastroenterolog spe­cja­li­sta chorób wewnętrz­nych

Absolwent Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. Tutuł doktora nauk me­dycz­nych uzyskał w roku 1989. W tym samym roku uzyskał z wy­róż­nie­niem spe­cja­li­za­cję w zakresie chorób we­wnętrz­nych a następnie w 1994 r. uzyskał spe­cja­li­za­cję z zakresu ga­stro­en­te­ro­lo­gii. W 1981 roku rozpoczął pracę na sta­no­wi­sku starszego asystenta w Pracowni En­do­sko­pii Kliniki Ga­stro­en­te­ro­lo­gii Cen­tral­ne­go Szpitala Kli­nicz­ne­go w Ka­to­wi­cach. Współ­pra­cu­je z Polis Clinic od 1992 roku. Aktualnie pełni funkcję kie­row­ni­ka Pracowni En­do­sko­pii od momentu jej powstania w 2000 roku. Autor wielu prac naukowych w cza­so­pi­smach krajowych i za­gra­nicz­nych.Odbył liczne staża za­gra­nicz­ne m.in. Japonia, Dania, Niemcy.

Uczest­ni­czył w licznych kursach i sym­po­zjach naukowych w kraju jak i za granicą jako wy­kła­dow­ca.

Posiada wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w zakresie en­do­sko­pii za­bie­go­wej m.in. ECPW, sfink­te­ro­to­mie en­do­sko­po­wą.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

  • Polskiego To­wa­rzy­stwa Ga­stro­en­te­ro­lo­gicz­ne­go.

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cje ga­stro­en­te­ro­lo­gicz­ne
  • Ko­lo­no­sko­pia
  • Sig­mo­ido­sko­pia
  • Ga­stro­sko­pia

Przyjmuje:

  • Wtorek 15.30-20.00
  • Środa 15.30-16.30
  • Czwartek 15.30-20.00