Dr MARZENA TRZASKA-SOBCZAK
spe­cja­li­sta pul­mo­no­log, spe­cja­li­sta chorób we­wnętrz­nych

Spe­cja­li­sta chorób we­wnętrz­nych od 2005r.
Spe­cja­li­sta chorób płuc od 2009r.
Tytuł doktora nauk me­dycz­nych uzyskany w 2004 roku.

Kil­ku­na­sto­let­ni staż pracy w kli­nicz­nym Oddziale Pneu­mo­no­lo­gii. Dobra znajomość języka an­giel­skie­go.
Głównie za­in­te­re­so­wa­nia:

  • Dia­gno­sty­ka i leczenie prze­wle­kłych chorób układu od­de­cho­we­go
  • Astma oskrze­lo­wa, Przew­le­kła Ob­tu­ra­cyj­na Choroba Płuc.
  • Ponadto dia­gno­sty­ka chorób opłucnej, także ul­tra­so­no­gra­ficz­na.
  • Dia­gno­sty­ka guza płuc w tym badania bron­cho­sko­po­we.

Człon­ko­stwa w to­wa­rzy­stwach naukowych:

  • PTChP – Polskie To­wa­rzy­stwo Chorób Płuc