Dr MAREK WEŁNIAK
specjalista laryngolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach .

Spe­cja­li­sta la­ryn­go­log. Pracuje w Nie­pu­blicz­ny Zakład Opieki Zdro­wot­nej Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mo­ścic­kie­go w Chorzowie oraz prowadzi in­dy­wi­du­al­ną praktykę lekarską.

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cja la­ryn­go­lo­gicz­na dzieci
  • Kon­sul­ta­cja la­ryn­go­lo­gicz­na dorosłych