Dr MARCIN PAJĄK
ortopeda

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2010 roku uzyskał tytuł spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie ortopedii i trau­ma­to­lo­gii.

Aktualnie pracuje na Oddziale Chirurgii Ura­zo­wo­-Or­to­pe­dycz­nej z Po­dod­dzia­łem Ortopedii dla Dzieci w Szpital Zakonu Bo­ni­fra­trów pw. Aniołów Stróżów w Ka­to­wi­cach.

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cja or­to­pe­dycz­na
  • Zabiegi:ar­tro­sko­pia lecznicza (z implantem lub bez) ar­tro­sko­pia dia­gno­stycz­na