Dr n. med. KRZYSZTOF MANDAT
specjalista chirurg dziecięcy

Przebieg pracy zawodowej

Po ukoń­cze­niu studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach w 1977 roku pra­co­wa­łem w Oddziale Chirurgii Dzie­cię­cej w Szpitalu Nr 1 w Sosnowcu. W 1981 roku uzyskałem Io spe­cja­li­za­cji z zakresu chirurgii dzie­cię­cej. W 1984 roku w wyniku po­stę­po­wa­nia kon­kur­so­we­go uzyskałem etat w I Katedrze i Klinice Chirurgii Dzie­cię­cej w Chorzowie Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. W 1987 roku zdałem egzamin spe­cja­li­za­cyj­ny na IIo chirurgii dzie­cię­cej. W klinice po­cząt­ko­wo byłem za­trud­nio­ny na etacie starszego asystenta, a w 1992 roku po obronie rozprawy dok­tor­skiej na temat „Ocena płodności mężczyzn z regionu wiel­ko­prze­my­sło­we­go ope­ro­wa­nych w wieku dzie­cię­cym z powodu nie­zstą­pie­nia jąder” uzyskałem tytuł doktora nauk me­dycz­nych, a od 1993 roku etat adiunkta. W latach od 1994 do 2000 pełniłem obowiązki Kie­row­ni­ka I Katedry i Kliniki Chirurgii Dzie­cię­cej w Chorzowie.

Od początku swej pracy zawodowej zajmuję się chirurgią dziecięcą. Moje główne kierunki za­in­te­re­so­wań w tej spe­cjal­no­ści to chirurgia wro­dzo­nych wad ośrod­ko­we­go układu nerwowego, wady wrodzone układu mo­czo­wo­-pł­cio­we­go i trau­ma­to­lo­gia dziecięca. Odbyłem liczne szkolenia: m.in. w In­sty­tu­cie Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie chirurgii noworodka i chirurgii pla­stycz­nej, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie urologii dzie­cię­cej. W czasie pracy w Akademii Medycznej pro­wa­dzi­łem ćwiczenia ze stu­den­ta­mi V roku Wydziału Le­kar­skie­go. Byłem wie­lo­krot­nie se­kre­ta­rzem, później kie­row­ni­kiem kursów po­dy­plo­mo­wych dla lekarzy w ramach Wo­je­wódz­kie­go Ośrodka Do­sko­na­le­nia Kadr Me­dycz­nych w Ka­to­wi­cach. Pro­wa­dzi­łem również wykłady w Kolegium Medycyny Rodzinnej

Mój dorobek naukowy obejmuje 122 prace naukowe opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­smach naukowych i do­nie­sie­nia zjazdowe. Uczest­ni­czy­łem czynnie w wielu zjazdach i sym­po­zjach naukowych w kraju oraz za granicą: Hannower, He­idel­berg, Rzym, Zurich. Byłem współ­prze­wod­ni­czą­cym IX sesji naukowej na XVII Sympozjum Polskiego To­wa­rzy­stwa Chirurgów Dzie­cię­cych w Po­rąb­ce­-Ko­zub­ni­ku w 1993 roku i współ­prze­wod­ni­czy­łem jednej z sesji chi­rur­gicz­nych podczas III Śląskich Dni Pediatrów i Chirurgów Dzie­cię­cych w Ka­to­wi­cach w 1995 i 1997 roku.

Jestem członkiem Polskiego To­wa­rzy­stwa Le­kar­skie­go, Polskiego To­wa­rzy­stwa Chirurgów Dzie­cię­cych (od 1996 członek zarządu Oddziału Śląskiego PTChDz), To­wa­rzy­stwa Terapii Mo­ni­to­ro­wa­nej oraz Society for Research into Hy­dro­ce­pha­lus and Spina Bifida.