Lek. JAN WILCZEK
specjalista urolog

W 1985 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej . Po 6 latach uzyskał pierwszy stopień spe­cja­li­za­cji z chirurgii ogólnej. Swoje do­świad­cze­nie zdobywał jako chirurg w IV Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu, Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Odbył staż spe­cja­li­za­cyj­ny z chirurgii ogólnej w JFK Hospital w Nowym Jorku w USA. W 1999 roku rozpoczął spe­cja­li­za­cję z zakresu urologii w Wo­je­wódz­kim Szpitalu Spe­cja­li­stycz­nym Nr 4 w Bytomiu. Uczest­ni­czył w licznych kursach i szko­le­niach z zakresu USG, en­do­uro­lo­gii, urologii on­ko­lo­gicz­nej w Polsce jak i za granicą.
W 2005 roku przy­stą­pił do wie­lo­eta­po­we­go egzaminu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z urologii uzna­wa­ne­go przez wszystkie państwa Unii Eu­ro­pej­skiej uzyskując tytuł spe­cja­li­sty urologa FEBU (Fellow of the European Board of Urology).
Obecnie nadal uczest­ni­czy w licznych sym­po­zjach i kursach udo­sko­na­la­ją­cych, or­ga­ni­zo­wa­nych przez To­wa­rzy­stwa Uro­lo­gicz­ne na całym świecie.
Zajmuje się pro­fi­lak­ty­ką, dia­gno­sty­ką (włącznie z USG) i leczeniem naj­częst­szych schorzeń układu moczowego.

Zakres leczenia:

 • Kamica dróg moczowych
 • Choroby prostaty (przerost prostaty, zapalenie, nowotwory gruczołu krokowego)
 • Za­bu­rze­nia wzwodu (za­bu­rze­nia erekcji, przed­wcze­sny wytrysk)
 • Za­bu­rze­nia oddawania moczu
 • Zapalenie dróg moczowych (krew w moczu, krwiomocz)
 • Kamienie moczowe (kamica)
 • Choroby nerek (nowotwory nerek)
 • Choroby narządów płciowych
 • Wykonuje również drobne zabiegi uro­lo­gicz­ne (operacja stulejki,wy­dłu­ża­nie wę­dzi­deł­ka)
 • Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych
 • Polskie To­wa­rzy­stwo Uro­lo­gicz­ne
 • Eu­ro­pej­skie To­wa­rzy­stwo Uro­lo­gicz­ne

Cennik:

 • Wizyta + USG- 150 zł
 • Zabieg stulejki: 1500zł
 • Zabieg wę­dzi­deł­ka: 750zł

Przyjmuje:

 • co drugi wtorek miesiąca (gabinety 1 Maja)
 • wizyta + USG co 10 min