Dr n. med. EWA WIDALA
specjalista endokrynolog

Ab­sol­went­ka Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach.

Zawodowo od roku 1985 związana z Zespołem Wo­je­wódz­kich Przy­chod­ni Spe­cja­li­stycz­nych w Ka­to­wi­cach oraz I Kliniką Chorób Wew­nętrz­nych w Ka­to­wi­cach. Uzyskała spe­cja­li­za­cję z chorób we­wnętrz­nych (1993r.) oraz z zakresu en­do­kry­no­lo­gii w roku 1995 zdając egzamin z wy­róż­nie­niem. W 1957 roku uzyskała tytuł doktora nauk me­dycz­nych. Autorka wielu prac naukowych, pu­bli­ka­cji w polskich cza­so­pi­smach naukowych oraz doniesień zjaz­do­wych. Od 1994 roku pełni funkcję redaktora na­czel­ne­go Biuletynu In­fro­ma­cyj­ne­go oddz. śl. Polskiego To­wa­rzy­stwa En­do­kry­no­lo­gicz­ne­go. Uczest­nicz­ka licznych zjazdów i szkoleń z zakresu en­do­kry­no­lo­gii i ul­tra­so­no­gra­fii.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

  • Polskiego To­wa­rzy­stwa En­do­kry­no­lo­gicz­ne­go
  • Polskiego To­wa­rzy­stwa Le­kar­skie­go
  • Polskie To­wa­rzy­stwo Ul­tra­so­no­gra­ficz­ne

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cje en­do­kry­no­lo­gicz­ne
  • Usg tarczycy
  • Badania kierowców na kategorię B

Przyjmuje:

  • Czwartek 15.00-20.00