Dr n. med. ANNA CHEŁMICKA
hepatolog, spe­cja­li­sta chorób zakaźnych

Ab­sol­went­ka Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. Tytuł doktora nauk me­dycz­nych uzyskała w 1987 roku. Przez prawie 25 lat związana z II Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych Śląskiej Akademii Medycznej obejmując kolejno sta­no­wi­ska :asystenta, starszego asystenta i kie­row­ni­ka Kliniki.W 1983 roku uzyskała spe­cja­li­za­cję z zakresu chorób zakaźnych.W latach 1996-2000 spe­cja­li­sta wo­je­wódz­ki z zakresu chorób zakaźnych w Wo­je­wódz­twie Czę­sto­chow­skim. Ordynator Oddziału Zakaźnego w Wo­je­wódz­kim Szpitalu Spe­cja­li­stycz­nym w Chorzowie (1998-2000). Od roku 1993 współ­pra­cu­je z Polis Clinic.

Zajmuje się leczeniem ostrych i prze­wle­kłych chorób wątroby, chorobami zakaźnymi, odzwie­rzę­cy­mi oraz wykonuje USG jamy brzusznej.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

  • Polskie To­wa­rzy­stwo Epi­de­mio­lo­gów i lekarzy chorób zakaźnych
  • Polskie To­wa­rzy­stwo He­pa­to­lo­gicz­ne

Zakres leczenia:

  • Choroby zakaźne i pa­so­żyt­ni­cze
  • Ostre i prze­wle­kłe zapalenia wątroby
  • Choroby odzwie­rzę­ce: to­xo­pla­zmo­za, borelioza
  • USG jamy brzusznej

Przyjmuje:

  • Po­nie­dzia­łek 9.00- 14.00
  • Środa 14.00- 19.00
  • Piątek 9.00-14.00

Wizyty umawiane co 30 min.