Dr DOROTA CYBULSKA
spe­cja­li­sta ginekolog położnik

Ab­sol­went­ka Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach, dok­to­rant­ka Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach, ukończone studia po­dy­plo­mo­we na Wydziale Farmacji Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w zakresie Ko­sme­to­lo­gii i Medycyny Este­tycz­nej. Od 2009 spe­cja­li­za­cja w zakresie po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii.

Do­świad­cze­nie zdobywała pracując w cenionych ośrodkach me­dycz­nych polskich i za­gra­nicz­nych (Katedra i Klinika Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa ŚUM Wo­je­wódz­kie­go Szpitala Spe­cja­li­stycz­ne­go w Tychach, Oddział Po­łoż­ni­czo­-Gi­ne­ko­lo­gicz­ny z pod­od­dzia­łem Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Szpitala im. Lesz­czyń­skie­go w Ka­to­wi­cach, Oddział Tran­splan­to­lo­gii Szpitala Hau­te­pier­re w Stras­bur­gu, placówki gi­ne­ko­lo­gicz­no­-po­łoż­ni­cze w Londynie) oraz w trakcie licznych kursów i staży.

Członek Polskiego To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go oraz Polskiego To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej.

Obszary za­in­te­re­so­wań i zakres wy­ko­ny­wa­nych procedur:

 • leczenie stanów zapalnych w obrębie narządu rodnego oraz dia­gno­sty­ka i leczenie chorób prze­no­szo­nych drogą płciową
 • pro­fi­lak­ty­ka i leczenie zakażeń wirusem HPV (badania cy­to­lo­gicz­ne, szcze­pie­nia ochronne)
 • dia­gno­sty­ka hor­mo­nal­na
 • leczenie zaburzeń cyklu men­stru­acyj­ne­go
 • dia­gno­sty­ka i leczenie nie­płod­no­ści
 • pro­wa­dze­nie ciąży, także ciąży wysokiej troski
 • USG w gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twie (w tym 3D/4D)
 • in­dy­wi­du­al­ny dobór metody an­ty­kon­cep­cji
 • procedury zabiegowe ma­ło­in­wa­zyj­ne (la­pa­ro­sko­pia, hi­ste­ro­sko­pia)
 • leczenie ope­ra­cyj­ne (macicy, jajników, jajowodów)
 • operacje w za­bu­rze­niach statyki narządu rodnego
 • leczenie zaburzeń uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nych (nie­trzy­ma­nie moczu)
 • leczenie chorób no­wo­two­ro­wych żeńskich narządów rodnych

Przyjmuje:

 • Po­nie­dzia­łek