Dr n. med. BOŻENA KORDYS-DARMOLIŃSKA
specjalista, alergolog, pulmonolog

Ab­sol­went­ka wydziału le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończyła spe­cja­li­za­cję z zakresu pediatrii I i II stopnia. Ponadto uzyskała tytuł naukowy doktora nauk me­dycz­nych za dysercję „Wybrane parametry układu od­por­no­ścio­we­go w na­wro­to­wym, nie­aler­gicz­nym zapaleniu oskrzeli”. W trakcie nowej spe­cja­li­za­cji w dzie­dzi­nie chorób płuc dzieci.

Swoje do­świad­cze­nie zdobywała w Szpitalu Miejskim nr 3 i II Klinice I Katedrze Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­ca­ch- Załężu. Z po­cząt­kiem 1999 roku została za­trud­nio­na w Gór­no­ślą­skim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Ka­to­wi­ca­ch- Ligocie w oddziale aler­go­lo­gicz­no­-pul­mo­no­lo­gicz­nym Kliniki Pediatrii, prze­kształ­co­nym aktualnie w Oddział Pediatrii, którym kieruje do dzisiaj.

Uczest­nicz­ka licznych szkoleń i kursów, zarówno krajowych jak i za­gra­nicz­nych z zakresu pediatrii, aler­go­lo­gii, pul­mo­no­lo­gii i chorób rzadkich. Brała aktywny udział w zjazdach te­ma­tycz­nych w Bar­ce­lo­nie, Rzymie, Monachium, Goteborgu i innych

Zakres leczenia:

  • kon­sul­ta­cja pe­dia­trycz­na
  • kon­sul­ta­cja aler­go­lo­gicz­na
  • kon­sul­ta­cja pul­mo­no­lo­gicz­na
  • choroby prze­wle­kłe dróg od­de­cho­wych z uwa­run­ko­wa­niem ge­ne­tycz­nym z naciskiem na mu­ko­wi­scy­do­zę