Prof. Dr Hab. n. med. BEATA ŚREDNIAWA
specjalista kardiolog

Ab­sol­went­ka Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach.

Posiada spe­cja­li­za­cję II stopnia z dziedziny chorób we­wnętrz­nych, a także spe­cja­li­za­cję II stopnia w zakresie kar­dio­lo­gii. W 1996 roku uzyskała stopień doktora nauk me­dycz­nych, w 2008 roku stopień doktora ha­bi­li­to­wa­ne­go i w 2013 roku tytuł profesora nauk me­dycz­nych.

Jest za­trud­nio­na w Katedrze Kar­dio­lo­gii, Wro­dzo­nych Wad Serca i Elek­tro­te­ra­pii Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach na sta­no­wi­sku profesora nad­zwy­czaj­ne­go. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest Kie­row­ni­kiem Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca i Elek­tro­kar­dio­gra­fii Dorosłych, a także pełni nadzór nad chorymi w Oddziale In­ten­syw­nej Opieki Kar­dio­lo­gicz­nej. Jest autorem lub wspó­łau­to­rem ponad 100 pu­bli­ka­cji naukowych z zakresu medycyny, w tym głównie z dziedziny kar­dio­lo­gii. Uczest­ni­czy­ła w licznych kon­gre­sach za­gra­nicz­nych i krajowych. Należy do Polskiego To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go i jest członkiem Sekcji Elek­tro­kar­dio­lo­gii Nie­in­wa­zyj­nej, Rytmu Serca, In­ten­syw­nej Terapii Kar­dio­lo­gicz­nej i Re­su­scy­ta­cji i Nie­wy­dol­no­ści Serca. Jest także członkiem Eu­ro­pej­skie­go To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go.

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cja kar­dio­lo­gicz­na
  • EKG