Dr n. med. ARTUR CHEŁMICKI
spe­cja­li­sta ginekolog położnik, leczenie nie­płod­no­ści

Absolwent Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach oraz studium dok­to­ranc­kie­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go, tytuł doktora nauk me­dycz­nych uzyskany w 2008 (badania nad podłożem ge­ne­tycz­nym Zespołu Po­li­cy­stycz­nych Jajników – PCOS). Od 2011 roku spe­cja­li­sta w zakresie po­łoż­nic­twa i gi­ne­ko­lo­gii.

Wie­lo­let­nią praktykę i cenne do­świad­cze­nie zdobywał w Klinikach Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii oraz En­do­kry­no­lo­gii Gi­ne­ko­lo­gicz­nej Cen­tral­ne­go Szpitala Kli­nicz­ne­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach, a także w szpi­ta­lach na terenie Wielkiej Brytanii oraz w ośrodkach zaj­mu­ją­cych się za­płod­nie­niem po­za­ustro­jo­wym (in vitro) w Londynie i w Polsce. Uczestnik wielu staży i kursów za­gra­nicz­nych.
Główne tematy za­in­te­re­so­wań dotyczą dia­gno­sty­ki i leczenia nie­płod­no­ści oraz sze­ro­kie­go zakresu technik ma­ło­in­wa­zyj­nych opreacji en­do­sko­po­wych (la­pa­ro­sko­pia i hi­ste­ro­sko­pia), en­do­kry­no­lo­gii, ul­tra­so­no­gra­fii oraz patologii szyjki macicy (kol­po­sko­pia), a także patologii ciąży.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

 • Polskie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gicz­ne;
 • ESHRE – European Society of Human Re­pro­duc­tion and Em­bry­olo­gy;
 • Ovarian Club.

Zakres leczenia

 • Dia­gno­sty­ka i leczenie chorób narządu rodnego (USG do­po­ch­wo­we);
 • Dia­gno­syt­ka i leczenie nie­płod­no­ści (drożność jajowodów, in­se­mi­na­cja do­ma­cicz­na, IVF, ICSI, IMSI)
 • Pro­wa­dze­nie ciąży (USG, KTG);
 • Dia­gno­sty­ka i leczenie zaburzeń hor­mo­nal­nych;
 • Po­rad­nic­two an­ty­kon­cep­cyj­ne;
 • Dia­gno­sty­ka i leczenie chorób szyjki macicy;
 • Dia­gno­sty­ka ul­tra­so­no­gra­ficz­na w po­łoż­nic­twie i gi­ne­ko­lo­gii.
 • Możliwość prze­pro­wa­dze­nia zabiegów la­pa­ro­sko­po­wych i hi­ste­ro­sko­po­wych.

Przyjmuje:

 • Wtorek 15.00-20.00
 • Czwartek 15.00-20.00
 • Piątek 10.00-15.00
 • Soboty po re­je­stra­cji te­le­fo­nicz­nej

Mo­ni­to­ro­wa­nie cyklu co­dzien­nie