Dr n. med. ANNA KOCHEL-JANKOWSKA
specjalista gastroenterolog

Urlop zdrowotny do maja 2017 r.
Ab­sol­went­ka Wydziału Le­kar­skie­go Śląśkiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. Posiada tytuł doktora nauk me­dycz­nych. Spe­cja­li­sta chorób we­wnętrz­nych i ga­stro­en­te­ro­lo­gii (spe­cja­li­za­cja ukończona w 2008 i 2011 roku). Ponadto posiada cer­ty­fi­kat Polskiego To­wa­rzy­stwa ul­tra­so­no­gra­ficz­ne­go po­twier­dza­ją­cy umie­jęt­no­ści w zakresie oceny ul­tra­so­no­gra­ficz­nej jamy brzusznej. Swoje do­świad­cze­nie zawodowe zdobyła w trakcie wie­lo­let­niej pracy w Klinice Ga­stro­en­te­ro­lo­gii Cen­tral­ne­go Szpitala Kli­nicz­ne­go Śląskiego Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ka­to­wi­cach.

Uczest­nicz­ka licznych szkoleń i kursów m.in. z zakresu dia­gno­sty­ki USG narządów jamy brzusznej.

Zakres leczenia:

  • kon­sul­ta­cja ga­stro­en­te­ro­lo­gicz­na
  • USG jamy brzusznej
  • ga­stro­sko­pia
  • ko­lo­no­sko­pia
  • sig­mo­ido­sko­pia i inne

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych

Polskie To­wa­rzy­stwo Ga­stro­en­te­ro­lo­gii