ANETA KULA
dietetyk

  • ab­sol­went­ka Kra­kow­skiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia,
  • ab­sol­went­ka Akademii Gór­ni­czo­-Hut­ni­czej
  • uczest­nicz­ka wielu kursów i szkoleń

O mnie

Dietetyk to nie tylko mój zawód ale przede wszystkim moja pasja. Jesteśmy tym co jemy, dlatego tak ważne jest, aby na naszych talerzach znaj­do­wa­ły się produkty ko­rzyst­nie wpły­wa­ją­ce na nasze zdrowie i sa­mo­po­czu­cie. Każdego pacjenta traktuję in­dy­wi­du­al­nie, bo nie ma uni­wer­sal­ne­go sposobu żywienia od­po­wied­nie­go dla wszyst­kich. Kil­ku­let­nie do­świad­cze­nie w zakresie chorób aler­gicz­nych, atopii, chorób tarczycy i au­to­im­mu­no­lo­gicz­nych pozwala mi służyć pacjentom wiedzą nie tylko me­ry­to­rycz­ną. Podchodzę do każdego pacjenta ho­li­stycz­nie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na stan zdrowia. W trakcie kon­sul­ta­cji die­te­tycz­nej ustalam dla pacjenta właściwą dietę do­sto­so­wa­ną nie tylko do stanu zdrowia, ale również do trybu życia i ak­tyw­no­ści fizycznej. Przy­go­to­wu­ję jadłospis szcze­gó­ło­wy albo ogólne wytyczne w za­leż­no­ści od potrzeb. Wykonuję analizę składu ciała z wy­ko­rzy­sta­niem pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzętu firmy InBody. Dobry dietetyk to nie tylko doradca ży­wie­nio­wy, ale także przy­ja­ciel dla każdego pacjenta. W miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze łatwiej zmierzyć się z własnymi sła­bo­ścia­mi lub chorobą. Jako mama wiem jak ważnym jest wpro­wa­dza­nie dobrych nawyków ży­wie­nio­wych od naj­młod­szych lat. To kapitał na przy­szłość dla naszych dzieci, bo pozwoli ustrzec je przed wieloma chorobami cy­wi­li­za­cyj­ny­mi. Zapraszam na kon­sul­ta­cje.