Dr ANDRZEJ ZIAJKA
specjalista chirurg ortopeda

Absolwent Wydziału Le­kar­skie­go Śląskiej Akademii Medycznej w Ka­to­wi­cach. Ukończył spe­cja­li­za­cję z zakresu ortopedii i trau­ma­to­lo­gi w roku 1995. Swoją praktykę zdobywał od 1984r w Gór­no­ślą­skim Centrum Medycznym Ka­to­wi­ce­-Ocho­jec oraz Szpitalu im. Rydygiera w Ka­to­wi­cach. Aktualnie prak­ty­ku­je w Szpitalu Zakonu Bo­ni­fra­trów w Ka­to­wi­cach oraz wspól­pra­cu­je od 2012 roku z Polis Clinic.

Człon­ko­stwo w to­wa­rzy­stwach naukowych:

  • Polskiego To­wa­rzy­stwa Chirurgii Ręki
  • Polskiego To­wa­rzy­stwa Or­to­pe­dycz­ne­go i Trau­ma­to­lo­gicz­ne­go

Zakres leczenia:

  • Kon­sul­ta­cje or­to­pe­dycz­ne
  • Zabiegi ope­ra­cyj­ne z zakresu chirurgii ręki

Przyjmuje:

  • Środy 9.00-12.00