Kalkulator badań prenatalnych

POLiS Clinic

Czym są badania prenatalne i kto powinien się przebadać?

W Polis Clinic w Katowicach, zakres świadczonych usług przez chirurga dziecięcego obejmuje:

 • Badania pre­na­tal­ne pozwalają zbadać stan zdrowia dziecka jeszcze w życiu płodowym. Ich celem jest wczesna ocena ryzyka wy­stą­pie­nia wad (testy bio­che­micz­ne) oraz wczesne roz­po­zna­wa­nie wad płodu (USG). Mimo iż grupę ryzyka wy­stę­po­wa­nia wad ge­ne­tycz­nych stanowią głównie ciężarne powyżej 35 r.ż. badania wskazane są u wszyst­kich kobiet, ze względu na fakt, że 80% dzieci z zespołem Downa są dziećmi matek młodszych. Dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na jest istotna, ponieważ dzięki współ­cze­snej medycynie mamy możliwość leczenia wielu wad jeszcze w czasie życia płodowego bądź przy­go­to­wać bez­piecz­ne warunki do porodu dziecka ze zdia­gno­zo­wa­nym scho­rze­niem.

Sz­cze­gól­ne wskazania do prze­pro­wa­dze­nia testów to (wskazania do re­fun­da­cji):

 • Wiek matki >35 r.ż.
 • Wy­stą­pie­nie w po­przed­niej ciąży wady ge­ne­tycz­nej
 • Stwier­dze­nie wad ge­ne­tycz­nych u któregoś z rodziców dziecka
 • Stwier­dze­nie w czasie ciąży nie­pra­wi­dło­we­go wyniku badania USG i/lub badań bio­che­micz­nych wska­zu­ją­cych na zwięk­szo­ne ryzyko wady płodu
 • Stwier­dzo­no znacznie wyższe ryzyko urodzenia dziecka z wadą (wy­ni­ka­ją­ce na przykład z: przebytej che­mio­te­ra­pii, sto­so­wa­nia we wczesnej ciąży leków prze­ciw­pa­dacz­ko­wych, innych leków i an­ty­bio­ty­ków te­ra­to­gen­nych, promienie RTG, wcze­śniej­sze wie­lo­krot­ne po­ro­nie­nia, ciąża po zabiegu in vitro lub po in­se­mi­na­cji z powodu azo­osper­mii)

Testy pre­na­tal­ne można podzielić na badania nie­in­wa­zyj­ne – nie­obar­czo­ne kom­pli­ka­cja­mi ani ryzykiem utraty ciąży, zalecane dla wszyst­kich cię­żar­nych:

USG

 • Test podwójny PAPP-A
 • Test potrójny
 • Test NIFTY
 • Test HARMONY
 • Echo serca płodu

oraz badania inwazyjne, które wiążą się z mniejszym bądź większym ryzykiem powikłań, wy­ko­ny­wa­ne wyłącznie na podstawie budzących wąt­pli­wo­ści wyników badań nie­in­wa­zyj­nych oraz in­dy­wi­du­al­nej analizy sytuacji:

 • Am­nio­punk­cja
 • Biopsja kosmówki
 • Kor­do­cen­te­za

Kiedy wykonywać badania?

Badania nie­in­wa­zyj­ne w I try­me­strze:

 • USG 3D lub 4D (mogą być nagrane na płytkę)
 • Test podwójny
 • Test NIFTY
 • Test HARMONY

Badania nie­in­wa­zyj­ne w II try­me­strze:

 • USG 3D lub 4D
 • Echo­kar­dio­gra­fia płodu
 • Test potrójny

Badania nie­in­wa­zyj­ne w III try­me­strze:

 • USG 3D lub 4D

Szerzej o po­szcze­gól­nych badaniach:
USG 
I trymestr (pomiędzy 11. tygodniem a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży): Umożliwia po­twier­dze­nie wieku ciążowego, dia­gno­sty­kę wad płodu na podstawie oceny anatomii płodu, stwier­dze­nie czy płód jest żywy, okre­śle­nie liczby zarodków
II trymestr (pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży): Pozwana na okre­śle­nie położenia łożyska oraz ocenienie po­szcze­gól­nych części ciała płodu jego wielkości i ilości wód płodowych. W przypadku ryzyka porodu przed­wcze­sne­go pozwala na zmie­rze­nie długości szyjki macicy.
III trymestr (pomiędzy 28. a 32. tygodniem ciąży): W czasie badania określana jest wielkość i waga płodu, ilość jego ruchów oraz ilość wód płodowych. Oceniane jest także łożysko i przepływy krwi do łożyska i płodu.

Ponadto: Ul­tra­so­no­gra­fia trój- i czte­ro­wy­mia­ro­wa umożliwia do­kład­niej­szą dia­gno­sty­kę wad płodu ze względu na wie­lo­płasz­czy­zno­wość projekcji i do­stęp­ność do większej ilości prze­kro­jów, których nie umożliwia stan­dar­do­wy obraz 2D. Do za­re­je­stro­wa­ne­go obrazu 3D można wrócić i, co istotne, ocenić dowolnie wybrany przekrój, nawet ten, którego nie oglądano podczas wy­ko­ny­wa­nia badania. Ocena cech cha­rak­te­ry­stycz­nych
dla wad ge­ne­tycz­nych jest bardziej pre­cy­zyj­na. Dodatkowo USG 3D umożliwia rodzicom zo­ba­cze­nie rze­czy­wi­ste­go obrazu dziecka, co sprzyja tworzeniu więzi z nie­na­ro­dzo­nym potomkiem jeszcze podczas życia płodowego.

Test podwójny (PAPP-A + beta HCG)
Kiedy: pomiędzy 11. tygodniem a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży
Bada: ciążowe białko osoczowe A (PAPPA) i wolna go­na­do­tro­pi­na ko­smów­ko­wa ßHCG
Wykrywa: nie­pra­wi­dło­wą ilość chro­mo­so­mów płodu, czyli zespoły Downa, Edwardsa i Patau
Materiał do badania: krew żylna ciężarnej

Jak to działa?: Parametry wpro­wa­dza­ne są do systemu kom­pu­te­ro­we­go, który w oparciu o badanie USG płodu, wiek ciężarnej oraz sta­ty­sty­kę oblicza ryzyko wy­stą­pie­nia wady ge­ne­tycz­nej u płodu. Sku­tecz­ność testu
w wy­kry­wa­niu zespołu Downa ocenia się na 95%, a zespołów Edwardsa i Patau na 75%.

Test NIFTY
Kiedy: pomiędzy 12. a 24. tygodniem ciąży
Bada: wy­izo­lo­wa­ny z krwi ciężarnej materiał DNA płodu
Wykrywa: zespoły Downa, Edwardsa, Patau oraz ocenia ryzyko po­ro­nie­nia lub urodzenia martwego dziecka
Materiał do badania: krew żylna ciężarnej
Do­kład­ność: około 99%
Prze­ciw­w­ska­za­nia: ciąża mnoga, ciężarna przebyła w prze­szło­ści terapię komórkami ma­cie­rzy­sty­mi, trans­fu­zja krwi wciągu minionych 6 miesięcy, przebyty prze­szczep narządów.

Test HARMONY

Kiedy: od 10. tygodnia ciąży
Bada: wy­izo­lo­wa­ne z krwi ciężarnej po­je­dyn­cze chro­mo­so­my płodu
Wykrywa: zespół Downa (z do­kład­no­ścią do 99%), Kli­ne­fel­te­ra, Turnera oraz umożliwia okre­śle­nie płci dziecka i ocenienie zaburzeń chro­mo­so­mów płci
Materiał do badania: krew żylna ciężarnej
Ponadto: jest dostępny dla cię­żar­nych w ciąży mnogiej, również po zabiegu in vitro

Echo­kar­dio­gra­fia płodu

Kiedy: pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży
Wykrywa: nie­pra­wi­dło­wą budowę serca, nie­mia­ro­wość jego pracy, zmiany czyn­no­ścio­we oraz inne nie­pra­wi­dło­wo­ści takie jak np. guzy
Jak długo trwa: 15 – 20 minut
Ponadto: Wczesne wykrycie wady serca płodu umożliwia przy­go­to­wa­nie się do porodu oraz możliwie szybkie prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych dla ratowania życia dziecka działań

Test potrójny

Kiedy: pomiędzy 14. a 20. tygodniem ciąży
Bada: al­fa­-fe­to­pro­te­iny (AFP), go­na­do­tro­pi­nę ko­smów­ko­wą (HCG) i wolny estriol (fE3)
Wykrywa: zespół Downa, Edwardsa, ubytki powłok brzucha i otwarte wady ośrod­ko­we­go układu nerwowego – między innymi rozszczep krę­go­słu­pa
Materiał do badania: krew żylna ciężarnej
Do­kład­ność: w wy­kry­wa­niu zespołu Downa – 66%, a zespołu Edwardsa – 60%

Am­nio­punk­cja

Kiedy: pomiędzy 14. a 20. tygodniem ciąży
Wykrywa: wady ge­ne­tycz­ne płodu, wady cewy nerwowej
Materiał do badania: płyn owodniowy
Polega na: nakłuciu igłą pod kontrolą USG jamy owodni
Możliwe po­wi­kła­nia: uszko­dze­nie pępowiny lub łożyska, nakłucie narządów płodu, przed­wcze­sne pęknięcie pęcherza płodowego, od­pły­wa­nie wód płodowych, po­ro­nie­nie, infekcja we­wnątrz­ma­cicz­na
Ryzyko powikłań: 0,5-1%

Biopsja kosmówki

Kiedy: pomiędzy 9. a 12. tygodniem ciąży
Wykrywa: wady ge­ne­tycz­ne płodu – m.in. anemię sier­po­wa­tą, zanik mięśni
Materiał do badania: komórki tro­fo­bla­stu, z którego powstanie łożysko
Polega na: pobraniu fragmentu ze­wnętrz­nej warstwy jaja płodowego poprzez nakłucie
Możliwe po­wi­kła­nia: po­ro­nie­nia, wady kończyn u dzieci
Ryzyko powikłań: 1-2%

Kor­do­cen­te­za

Kiedy: po 18. tygodniu ciąży
Wykrywa: w przypadku konfliktu se­ro­lo­gicz­ne­go – anemię, stężenie prze­ciw­ciał matki we krwi dziecka; choroby dzie­dzicz­ne
Materiał do badania: krew żylna i tętnicza płodu
Polega na: pobraniu próbki krwi płodu poprzez nakłucie naczyń pępowiny pod kontrolą USG
Możliwe po­wi­kła­nia: uszko­dze­nie tkanek płodu, kr­wa­wie­nie, infekcja we­wnątrz­ma­cicz­na, po­ro­nie­nia
Ryzyko powikłań: ok. 2%

logo-polisclinic

Gabinety Spe­cja­li­stycz­ne

ul. A. Mic­kie­wi­cza 26/2, 40-092 Katowice


tel. +48 570 400 540
tel. +48 32 707 11 66
e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Placówka czynna w trakcie pracy lekarzy

Szpital

ul. 1 Maja 88 a, 40-240 Katowice


tel. +48 32 707 11 66
tel./fax: 32 255 21 80
tel. kom: +48 515 093 208
​e-mail: po­li­sc­li­ni­c@g­ma­il.com


Re­je­stra­cja od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 08.00 – 20.00